Założenia i przebieg programu pilotażowego dla klas mundurowych w ramach certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.

Założenia programu nauczania:

Przedmiot „Edukacja wojskowa" jest innowacyjnym rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych następującymi zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego:

 • zawodowa służba wojskowa
 • terytorialna służba wojskowa
 • zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

1,5 ROKU NAUKI – DRUGA KLASA LICEUM ORAZ PIERWSZE PÓŁROCZE TRZECIEJ KLASY LICEUM (ADEKWATNIE TRZECIEJ ORAZ CZWARTEJ KLASY TECHNIKUM)

CELE DYDAKTYCZNE PROGRAMU:

 • Kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży oraz szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski.
 • Promowanie właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby wojskowej.
 • Zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowanie do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań.
 • Kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych oraz zdolności obronnych.

Innowacyjny sposób realizacji programu nauczania:

 • w każdym tygodniu 1 h (x 45’) zajęć teoretycznych – prowadzona przez nauczyciela EW (zasilonego przez MON w materiały edukacyjne) lub przez instruktora / wykładowcę z JW;
 • w wybranym (ustalonym z JW.) tygodniu i dniu miesiąca – wyjazd uczniów do jednostki wojskowej na całodzienne szkolenie praktyczne (instruktorzy, baza i sprzęt wojskowy) - do 8 h (x 45’);
 • WOJSKOWY OBÓZ SZKOLENIOWY - w drugim półroczu drugiej klasy lub podczas ferii letnich po drugiej klasie;
 • 5 dni szkoleniowych – po 10 h dziennie, razem 50 h (x 45’);
 • realizacja przy wsparciu JW (instruktorzy, sprzęt wojskowy), na wojskowych obiektach szkoleniowych;
 • w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji obozu przy pomocy wykwalifikowanych instruktorów organizacji proobronnych (wytypowanych przez MON).

Korzyści dla ucznia:

 • uczeń (pełnoletni absolwent) szkoły, przeszkolony w zakresie umożliwiającym odbycie po ukończeniu szkoły krótkotrwałego wojskowego szkolenia przygotowawczego (dla ochotników), w rezultacie - złożenie przysięgi wojskowej;
 • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej (status żołnierza rezerwy, służby terytorialnej, zawodowego, służby kandydackiej);
 • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
 • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.