Dane oznaczone "[*]" są obowiązkowe. Jeśli nie zostaną wypełnione podanie nie będzie mogło być przesłane.

Prosimy jednak o podanie wszystkich danych. Ułatwi nam to późniejsze czynności organizacyjne. Dziękujemy.

[*]Szkoła jest szkołą: I (pierwszego) II (drugiego) III (trzeciego) wyboru

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024

[*]1. Wybór szkoły:
2. Dane Ucznia
[*]2.1 Nazwisko
[*]2.2 Imię / imiona
[*]2.3 Numer ewidencyjny PESEL
2.4 Data urodzenia miejsce urodzenia
[*]2.5 Adres zamieszkania: kod pocztowy miejscowość ulica numer
gmina powiat województwo
2.6 Telefon ucznia [*]e-mail ucznia
[*]2.7 Nazwa poprzedniej szkoły adres poprzedniej szkoły rok ukończenia
[*]3. Dane osób będących prawnymi opiekunami ucznia:
Matki Opiekunki
[*]3.1 Nazwisko [*]Imię
3.2 Data urodzenia
[*]3.3 Adres zamieszkania: kod pocztowy miejscowość ulica numer
[*]3.4 Telefon e-mail
[*]4. Dane Ojca Opiekuna
4.1 Nazwisko Imię
4.2 Data urodzenia
4.3 Adres zamieszkania: kod pocztowy miejscowość ulica numer
4.4 Telefon e-mail
5. Wybór języka: Jako język w zakresie rozszerzonym wybieram język angielski język niemiecki
6. Podczas nauki uczeń będzie uczęszczał(a) na lekcje Religii Etyki
7. Dodatkowe informacje o uczniu

7.1 Jeżeli uczeń jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej, jest sierotą,

bądź został umieszczony w rodzienie zastępczej, tu należy wpisać tę informację

7.2 Czy uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia?

TAK NIE

Jeśli TAK prosimy załączyć skan tej opinii (w pliku typu .jpg nie większym niż 0,5 MB i rozdzielczości do 1024x1024)


Informacje o internacie i obiadach.

Czy uczeń chce mieszkać w internacie? TAK NIE
Czy uczeń będzie korzystał z obiadów? TAK NIE
Jeśli korzysta z obiadów to od poniedziałku do piątku czwartku

[*] Zobowiązuję się do zapłaty należności za obiady do 20-tego bieżącego miesiąca.

Nie uregulowanie należności w terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy na obiady od pierwszego następnego miesiąca.

Uczeń może złożyć pisemną rezygnację z obiadu z dwudniowym wyprzedzeniem (druk do pobrania w sekretariacie).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej w skrócie RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edukacja Lubasz Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaszu, ul. Chrobrego 33;
2) inspektorem ochrony danych w Edukacji Lubasz Sp. z o.o. jest Pan Szymon Zieliński e-mail: iod@lubasz.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do ww. szkoły na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, a w przypadku przyjęcia do szkoły w celu prowadzenia jej dokumentacji na podstawie §4 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646);
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji tj. do czasu decyzji o przyjęciu / nieprzyjęciu do szkoły; a w przypadku przyjęcia przez okres 50 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (przed przyjęciem do szkoły), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przed przyjęciem do szkoły bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (obecnie GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia w procesie rekrutacji do wskazanej szkoły. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia do szkoły.

[*]Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Edukację Lubasz Sp. z o.o. do celów:

- uczestnictwa w rekrutacji do ww. szkoły

- prowadzenia dokumentacji szkoły w przypadku przyjęcia do niej

[*]Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci zdjęć, prezentacji lub filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki zarejestrowany podczas realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: materiały marketingowe promujące szkołę, przez Edukację Lubasz Sp. z o.o.

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

[*]Oświadczenie rodziców: Oświadczam, że zapoznałam/em się z opinią wychowawcy oraz akceptuję wybór szkoły dokonany przez moje dziecko.