Dane oznaczone "[*]" są obowiązkowe. Jeśli nie zostaną wypełnione podanie nie będzie mogło być przesłane.

Prosimy jednak o podanie wszystkich danych. Ułatwi nam to późniejsze czynności organizacyjne. Dziękujemy.

[*]Szkoła jest szkołą: I (pierwszego) II (drugiego) III (trzeciego) wyboru

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023

[*]1. Wybór szkoły:
2. Dane Ucznia
[*]2.1 Nazwisko
[*]2.2 Imię / imiona
[*]2.3 Numer ewidencyjny PESEL
2.4 Data urodzenia miejsce urodzenia
[*]2.5 Adres zamieszkania: kod pocztowy miejscowość ulica numer
gmina powiat województwo
2.6 Telefon ucznia [*]e-mail ucznia
[*]2.7 Nazwa poprzedniej szkoły adres poprzedniej szkoły rok ukończenia
[*]3. Dane osób będących prawnymi opiekunami ucznia:
Matki Opiekunki
[*]3.1 Nazwisko [*]Imię
3.2 Data urodzenia
[*]3.3 Adres zamieszkania: kod pocztowy miejscowość ulica numer
[*]3.4 Telefon e-mail
[*]4. Dane Ojca Opiekuna
4.1 Nazwisko Imię
4.2 Data urodzenia
4.3 Adres zamieszkania: kod pocztowy miejscowość ulica numer
4.4 Telefon e-mail
5. Wybór języka: Jako język w zakresie rozszerzonym wybieram język angielski język niemiecki
6. Podczas nauki uczeń będzie uczęszczał(a) na lekcje Religii Etyki
7. Dodatkowe informacje o uczniu

7.1 Jeżeli uczeń jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej, jest sierotą,

bądź został umieszczony w rodzienie zastępczej, tu należy wpisać tę informację

7.2 Czy uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia?

TAK NIE

Jeśli TAK prosimy załączyć skan tej opinii (w pliku typu .jpg nie większym niż 0,5 MB i rozdzielczości do 1024x1024)


Informacje o internacie i obiadach.

Czy uczeń chce mieszkać w internacie? TAK NIE
Czy uczeń będzie korzystał z obiadów? TAK NIE
Jeśli korzysta z obiadów to od poniedziałku do piątku czwartku

[*] Zobowiązuję się do zapłaty należności za obiady do 20-tego bieżącego miesiąca.

Nie uregulowanie należności w terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy na obiady od pierwszego następnego miesiąca.

Uczeń może złożyć pisemną rezygnację z obiadu z dwudniowym wyprzedzeniem (druk do pobrania w sekretariacie).

[*]Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Edukację Lubasz Sp. z o.o. do celów:

- uczestnictwa w rekrutacji do ww. szkoły

- prowadzenia dokumentacji szkoły w przypadku przyjęcia do niej

[*]Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci zdjęć, prezentacji lub filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki zarejestrowany podczas realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w celu rozpowszechniania w mediach na następujących polach eksploatacji: materiały marketingowe promujące szkołę, przez Edukację Lubasz Sp. z o.o.

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

[*]Oświadczenie rodziców: Oświadczam, że zapoznałam/em się z opinią wychowawcy oraz akceptuję wybór szkoły dokonany przez moje dziecko.